1. Wstęp

1.1 Niniejszy dokument (wraz z wszelkimi dokumentami w nim przywoływanymi) określa warunki (zwane dalej „Warunkami”), na jakich będziemy świadczyć Państwu Usługi. Mogą Państwo wykonać wydruk, aby móc się do niego później odnieść.

1.2 Dzień roboczy: dzień inny niż sobota, niedziela lub ustawowo wolny w Polsce od pracy.

1.3 „Zdarzenie będące poza naszą kontrolą” posiada znaczenie nadane w artykule 13.

1.4 „Usługi” oznaczają usługi wymienione na Stronie Internetowej, które możemy świadczyć.

1.5 Zanim zatwierdzicie Państwo swoją prośbę o wycenę, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami, a w szczególności z naszą polityką rezygnacji i zwrotów, o której mowa w artykule 9, a także z postanowieniami dotyczącymi ograniczenia naszej odpowiedzialności i przejęcia przez Państwa odpowiedzialności cywilnej, o czym mowa w artykule 11.

1.6 Zamawiając którąkolwiek z Usług, wyrażają Państwo zgodę na prawne związanie się niniejszymi Warunkami. Jeśli nie zaakceptują Państwo niniejszego regulaminu, nie będą Państwo mogli kontynuować transakcji.

1.7 Portal – strona internetowa prowadzona pod aktualnym adresem www.valuepedia.co oraz pod adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL oraz każdym który go zastąpi.

1.8 Jeżeli w danym wypadku nie zostało wskazane inaczej, wszystkie przywołane akty prawne dotyczą legislacji Polskiej.

2. O nas

2.1 Właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej www.valuepedia.co jest Firma (zwana dalej także ‘Spółką’ lub ‘Sprzedawcą’) Prosystems Polska Sp. z o.o. (do którego to podmiotu odnoszą się w niniejszym dokumencie zaimki takie jak „my”/”nasz”), (działająca pod nazwą „ValuePedia”), zarejestrowana w Polsce z siedzibą ul. Bruzdowa 100A/11, 02-991 Warszawa, identyfikująca się numerem Regon 14244896300000, NIP 1132805310, KRS 0000359291

2.2 Adres e-mail: [email protected]

3. Ceny

3.1 Ceny Usług podane są na stronie portalu.

3.2 O ile nie wskazano inaczej, podane ceny zawierają podatek VAT.

4. Płatności

4.1 Płatności można dokonywać w formie przedpłaty, za pomocą karty kredytowej, debetowej, przelewu, szybkiego przelewu bankowego za pośrednictwem Paypal, Przelewy24 lub InPay

4.2 Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta. W wypadku wyboru płatności za pośrednictwem Przelewy24 obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 , Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

4.3 Składając zamówienie, wyrażają Państwo zgodę na obciążenie Państwa konta/karty debetowej/karty kredytowej kwotą wynikającą z formularza zamówienia.

4.4 Całość ceny za Usługi, tj. 100%, muszą Państwo zapłacić z góry.

5. Postanowienia ogólne

5.1 Użytkownik zawiera z Portalem umowę o świadczenie usług tak poprzez wyraźne złożenie oświadczenia woli, a następnie złożenie oświadczenia woli przez Portal o przyjęciu tego oświadczenia, jak i poprzez faktyczne korzystanie ze świadczonych przez Portal usług.

5.2. Użytkownik, w związku z korzystaniem z oferowanych przez Portal usług, jest związany Regulaminem.

5.3. Portal w ramach świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie, jest związany jego postanowieniami.

5.4. Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy o świadczenie usług są opisane w dalszych częściach Regulaminu. W przypadku, w którym taka procedura nie została dokładnie opisana, zawarcie umowy następuje po uprzednim ustaleniu jej treści przez strony. Powyższy zapis nie dotyczy świadczenia usług, w których opisie zawarto informację, że umowa o świadczenie ich zostaje zawarta poprzez przystąpienie przez Użytkownika do faktycznego korzystania z nich.

5.5. Portal potwierdza przyjęcie oferty zawarcia umowy złożonej w wyniku skorzystania z odpowiedniej, opisanej procedury technicznej, wysyłając Użytkownikowi e-maila o odpowiedniej treści, z której jasno wynika przystąpienie do realizacji zamówienia. W ten sposób umowa pomiędzy stronami o świadczenie konkretnej usługi zostaje zawarta. W innym wypadku należy uznać, że jest to odpowiedź na ofertę i nie stanowi przyjęcia oferty Użytkownika.

5.6. W przypadku wykryciu błędów w treści e-maila potwierdzającego zawarcie umowy Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Portal

5.7 Usługi przewidziane w Regulaminie, jak i te w Regulaminie nie przewidziane, mogą być świadczone także po zgodnym ustaleniu przez strony indywidualnych warunków. W przypadku braku postanowień odmiennych od postanowień Regulaminu, przyjmuje się, że strony w kwestiach nieuregulowanych odrębnie pozostają związane postanowieniami Regulaminu.

5.8. Na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny umowy zawierane pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów a Portalem na podstawie Regulaminu są umowami zawieranymi na odległość.

5.9 Prawem autorskim, na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej i Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych jest chroniony cały Portal czyli wszystkie jego części składowe, a zwłaszcza logo, nazwa, layout, oraz jego zawartość, szczególnie elementy tekstowe, graficzne, zdjęcia, aplikacje i bazy danych.

5.10 Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z zamieszczonych na nim informacji wyłącznie w ramach dozwolonego użytku rozumianego jak w treści art. 23 ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czyli przede wszystkim w zakresie własnego użytku osobistego.

5.11 Podkreśla się, że dozwolony użytek nie może przekraczać normalnego korzystania z zasobów Portalu na własny użytek osobisty, a także nie może godzić w interesy Portalu.

5.12 W związku z tym zabronione jest w szczególności kopiowanie, jako całości, czy dających się wyodrębnić jego części, w tym także jego zawartości jako całości czy elementów składowych tej całości, a zwłaszcza czynienie tego odpłatnie lub w celach komercyjnych.

5.13. Podjęcie czynności wyżej wymienionych jest możliwe po uzyskaniu określonej zgody, a zwłaszcza po wykupieniu odpowiedniej licencji.

5.14. Naruszenie postanowień dotyczących ochrony praw autorskich będzie skutkowało wystąpieniem przez Portal, a także inne podmioty uprawnione, z roszczeniami na drodze cywilnej, a także z odpowiedzialnością karną przewidzianą we właściwych przepisach.

5.15. Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów i akceptującym pliki typu cookies.

5.16. Dostęp do informacji zamieszczonych na łamach Portalu możliwy jest przy korzystaniu z oprogramowania Windows XP lub wyższe, a także oprogramowania typu Linux przy użyciu przeglądarki internetowej, a zwłaszcza polecanych: Internet Explorer 6.0 lub wersji wyższej, Firefox 2.0 lub wersji wyższej, Opera 6.0 lub wersji wyższej. Konieczność konfiguracji używanego oprogramowania jest możliwa.

5.17 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 Kwietnia 2019 r.

6. Proces składania zamówienia i zawieranie umowy

6.1 Wszystkie zamówienia wymagają akceptacji w zakresie możliwości realizacji. Jeżeli nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu Usług z Państwa zamówienia z powodu niedostępności kluczowych pracowników lub Zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą, lub z powodu wykrycia przez nas błędu w opisie Usług lub podanej przez nas cenie, udzielimy Państwu na ten temat odpowiedniej informacji. Nie będziemy kontynuować realizacji zamówienia i zwrócimy kwotę, które nam Państwo wpłacili.

6.2 Każde złożone przez Państwa zamówienie na Usługi stanowi ofertę zakupu ich od nas.

6.3. Wyrażają Państwo zgodę, że jeśli skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia otrzymania od Państwa zamówienia, kontakt taki nie będzie równoznaczny z akceptacją przez nas Państwa oferty zakupu Usług.

6.4 „Powiadomienie potwierdzające” oznacza wiadomość e-mail, którą wysyłamy do Państwa w celu potwierdzenia, że będziemy świadczyć zamówione Usługi. Powiadomienie potwierdzające stanowić będzie naszą akceptację oferty zawartej w zamówieniu, do której odnosi się takie Potwierdzenie.

6.5 Umowa o świadczenie Usług pomiędzy Państwem a nami (zwana dalej „Umową”), do której włączono wersję niniejszych Warunków obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, wejdzie w życie w momencie przesłania Państwu przez nas Powiadomienia potwierdzającego. Mogą Państwo wydrukować i zachować kopię Powiadomienia potwierdzającego, aby móc się do niego później odnieść.

6.6 Jeśli uznają Państwo, że w Powiadomieniu potwierdzającym popełniono błąd lub jeśli będą Państwo chcieli dokonać jakichkolwiek zmian, prosimy o kontakt w celu omówienia tej kwestii. Jeśli zażądają Państwo dokonania zmiany, poinformujemy Państwa, czy jest to możliwe oraz o wszelkich zmianach w zakresie cen lub terminów wykonania, lub o wszelkich innych zmianach, które będziemy musieli wprowadzić w wyniku Państwa żądania. Skierujemy do Państwa zapytanie, czy pragną Państwo kontynuować zamówienie z zaproponowanymi zmianami.

6.7 Możemy:

6.7.1 dokonać zmian w niniejszych Warunkach, jeżeli dojdzie do zmian w stosownych przepisach prawa oraz wymogach regulacyjnych,
6.7.2 dokonać zmian w niniejszych Warunkach, jeżeli dojdzie do zmian w sposobie akceptowania przez nas Państwa wpłat,
6.7.3 dokonać zmian we wpłaconej przez Państwa kwocie, w stopniu w jakim dokonano zmian w podatku VAT zawartym w cenie lub płatnym w związku z ceną.

6.8. Jeżeli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany na podstawie artykułu 6, punkt 7, poinformujemy o nich Państwa na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia Usług. Mogą Państwo odstąpić od umowy, jeśli zmiana byłaby dla Państwa znacząco niekorzystna.

6.9 Wszelkie zmiany niniejszych Warunków, które zostały włączone do Umowy, inne niż wymienione w artykule 6, punkt 7, będą wiążące wyłącznie po ich pisemnym zaakceptowaniu i podpisaniu zarówno przez Państwa, jak i przez nas.

7. Wykonanie Usług

7.1 Usługi będą wykonywane w sposób określony przez nas po tym, jak zaakceptujemy zamówienie.

7.2 Po zaakceptowaniu zamówienia potwierdzimy szacowany termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania Usług. Dołożymy wszelkich starań, aby wykonać Usługi zgodnie z podanymi szacunkowymi datami, wykonując je w rozsądnym czasie od daty akceptacji zamówienia.

7.3 W przypadku, gdy Zdarzenie będące poza naszą kontrolą uniemożliwi nam wykonanie Usług w rozsądnym czasie od daty akceptacji zamówienia, zastosowanie będzie miał artykuł 13.

7.4 Jeżeli poprosimy Państwa o podanie nam informacji niezbędnych do świadczenia Usług, zobowiązani Państwo będą do dostarczenia nam kompletnych i dokładnych informacji do dnia, który określimy, gdyż w przeciwnym razie:

7.4.1 zobowiązani Państwo będą zapłacić nam wszelkie uzasadnione kwoty, którymi obciążymy Państwa w celu sfinansowania dodatkowej pracy, której wykonanie będzie niezbędne z powodu dostarczenia przez Państwa niekompletnych lub niedokładnych informacji.
7.4.2 zobowiązani będą Państwo zapłacić nam wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez nas w związku ze świadczeniem Państwu naszych Usług, które wynikać będą z niedostarczenia nam takich informacji w terminie, który określiliśmy.
7.4.3. będziemy mogli zawiesić świadczenie Usług poprzez przekazanie Państwu pisemnego powiadomienia, chyba że zgodzą się Państwo na pokrycie takich dodatkowych kosztów.
7.4.4 wobec braku możliwości uzyskania od Państwa wymaganych informacji, pomimo naszych stosownych starań, i związanego z tym braku możliwości świadczenia Usług, będziemy mogli rozwiązać z Państwem umowę. Zwrócimy Państwu wszelkie wpłacone przez Państwa pieniądze, których kwota pomniejszona zostanie o poniesione przez nas uzasadnione koszty wynikające z próby wykonania Umowy.

7.5. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań, które wynikać będą z niedostarczenia nam przez Państwa kompletnych i dokładnych informacji w określonym przez nas terminie.

8. Problemy związane z Usługami

8.1 Jeżeli świadczone Usługi nie będą zgodne z Umową z powodu świadczenia ich bez zachowania stosownej dbałości lub w sposób nieumiejętny:

8.1.1 powinni Państwo możliwie jak najszybciej poinformować nas o szczegółach problemu;
8.1.2 to w przypadku, gdy będziemy od nowa wykonywać Usługi w celu naprawienia problemu, uczynimy to na własny koszt i w jak najkrótszym praktycznie możliwym terminie.

8.2 Jako konsument mają Państwo swoje prawa odnośnie do Usług, które nie są wykonywane z należytą dbałością lub w sposób nieumiejętny. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie narusza takich praw. 

9. Rezygnacja i zwroty

9.1 Rezygnacja przed otrzymaniem Powiadomienia potwierdzającego

9.1.1 Mogą Państwo zrezygnować z zamówionych Usług, powiadamiając nas o swojej decyzji o rezygnacji w dowolnym momencie przed wysłaniem przez nas Powiadomienia potwierdzającego.
9.1.2. Mogą Państwo powiadomić nas o swojej decyzji o rezygnacji, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres [email protected] zawierającą oświadczenie o rezygnacji wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz numeru referencyjnego zamówienia.

9.2.1 „Okres rezygnacji” oznacza okres 14 dni rozpoczynający się w dniu następującym po dniu wysłania Państwu przez nas Powiadomienia potwierdzającego.
9.2.2. Jeżeli zażyczą sobie Państwo, abyśmy rozpoczęli świadczenie Usług w trakcie Okresu rezygnacji, muszą Państwo zwrócić się do nas z takim wnioskiem i potwierdzić, że zgadzają się na utratę prawa do rezygnacji, gdy Usługi zostaną w pełni wykonane.
9.2.3. O ile Usługi nie zostały w pełni wykonane na podstawie Umowy zgodnie z Państwa wnioskiem i potwierdzeniem, o którym mowa w artykule 9, punkt 2.2 i z zastrzeżeniem artykułu 9, punkt 4, mogą Państwo odstąpić od Umowy w Okresie rezygnacji poprzez powiadomienie nas o swojej decyzji o rezygnacji.
9.2.4 Po pełnym wykonaniu Usług zgodnie z Państwa wnioskiem i potwierdzeniem, tracą Państwo prawo do odstąpienia od Umowy.
9.2.5. Mogą Państwo powiadomić nas o swojej decyzji o rezygnacji poprzez przesłanie nam wiadomości e-mail na adres [email protected], która zawierać będzie oświadczenie o rezygnacji z zamówienia wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz numeru referencyjnego zamówienia.
9.2.6 Jeżeli odstąpią Państwo od Umowy po tym, jak rozpoczniemy świadczenie Usług na podstawie Państwa wniosku, będą Państwo musieli zapłacić nam za Usługi, które zostały Państwu wyświadczone przed otrzymaniem przez nas powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

9.3 Zwroty pieniędzy z tytułu rezygnacji

9.3.1 O ile przysługiwać Państwu będzie prawo do rezygnacji i spełnią Państwo swoje zobowiązania wynikające z artykułu 9, punkt 2, zwrócimy Państwu cenę zapłaconą przez
Państwa na naszą rzecz, która pomniejszona będzie o:
9.3.1.1 wartość Usług, które wyświadczyliśmy przed otrzymaniem od Państwa powiadomienia o rezygnacji wraz z kwotą podatku VAT od tej wartości.
9.3.2 Jeżeli Umowa dotyczyć będzie wyłącznie świadczenia usług, zwrócimy Państwu kwotę określoną w artykule 9, punkt 3.1, czyniąc to w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas Państwa powiadomienia o rezygnacji.
9.3.3 Zwrócimy Państwu kwotę określoną w artykule 9, punkt 3.1, korzystając z tej samej metody płatności, której Państwo użyli, chyba że zgodzą się Państwo na zwrot przy użyciu innej metody płatności.

9.4 Wyjątek od prawa do rezygnacji
Prawo do rezygnacji nie będzie Państwu przysługiwało w następujących sytuacjach:
9.4.1. Jeżeli zawnioskowali Państwo, abyśmy rozpoczęli świadczenie Usług w trakcie trwania Okresu rezygnacji oraz potwierdzili, że zgadzają się na utratę prawa do rezygnacji, gdy Usługi zostaną w pełni wykonane.

10. Reklamacje

W przypadku posiadania uwag, wątpliwości lub reklamacji dotyczących jakichkolwiek nabywanych u nas Usług, prosimy o skontaktowanie się z nami drogą mailową na adres [email protected]

11. Odpowiedzialność i przejęcie odpowiedzialności cywilnej

11.1 Mamy obowiązek świadczenia Państwu Usług zgodnych z Umową, w tym obowiązek zapewnienia, że Usługi są wykonywane z należytą dbałością i w sposób umiejętny.
11.2 Nie możemy wyłączyć naszej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków wymienionych w tym podpunkcie. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ma wpływu na Państwa prawa, jeśli obowiązki te nie są przestrzegane.
11.3 Nie możemy wyłączyć ani ograniczyć naszej odpowiedzialności wobec Państwa z tytułu:

11.3.1 Śmierci lub poniesienia obrażeń ciała wynikających z popełnienia zaniedbania przez nas lub naszych pracowników
11.3.2 Oszustwa lub podania fałszywych informacji

11.4. Ponosimy odpowiedzialność za możliwe do przewidzenia straty lub szkody, które poniosą Państwo w wyniku naruszenia przez nas postanowień Umowy lub w wyniku niezachowania przez nas należytej dbałości i umiejętności w wykonywanych działaniach. Straty lub szkody możliwe są do przewidzenia, jeśli jest sprawą oczywistą, że będą miały miejsce lub jeśli w momencie zawierania umowy zarówno my, jak i Państwo wiedzieli, że mogą mieć miejsce, na przykład, jeśli omawialiście Państwo to z nami w trakcie procesu sprzedaży. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty, których nie można było przewidzieć.

11.5 Nabywają Państwo Usługi jako konsument. Jeżeli kupują Państwo Usługi w jakimkolwiek celu biznesowym, w tym w celu odsprzedaży, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty biznesowe, utratę zysków, utratę kontraktów, utratę możliwości biznesowych, czas stracony na zarządzanie, utratę danych biznesowych ani straty wynikające z przerwania przez Państwa działalności.

11.6. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Usług, jeżeli

11.6.1 poprosiliśmy Państwa o dostarczenie określonych informacji, które niezbędne są do świadczenia Usług i
11.6.2 nie dostarczyli Państwo kompletnych i dokładnych informacji lub dostarczyli je Państwo później niż w określonym przez nas dniu, do którego należało to uczynić.

11.7 Portal może odmówić Użytkownikowi naruszającemu zasady określone  w niniejszym Regulaminie dostępu do usług świadczonych przez Portal. W  szczególności  może zablokować Użytkownikowi dostęp do treści zamieszczonych na  łamach Portalu lub konta bez zwrotu pobranych należności.

11.8 Portal zastrzega sobie wyłączenie swojej odpowiedzialności z tytułu  naruszeń prawa autorskiego, jeżeli owe naruszenia będą miały miejsce bez winy Portalu , a zwłaszcza mimo starań, które Portal poczynił, aby  takich naruszeń uniknąć.

12. Nasze prawo do wypowiedzenia

Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej, jeżeli nie dokonają Państwo na naszą rzecz płatności w wyznaczonym terminie płatności i nadal nie uczynią tego w ciągu 14 dni od dnia, w którym przypomnimy Państwu o należnej nam płatności.

13. Wydarzenia pozostające poza naszą kontrolą

13.1. Z wyjątkiem naszych zobowiązań wynikających z niniejszej klauzuli, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub brak realizacji lub wykonania naszych zobowiązań wobec Państwa, które wynikać będą z działania, zdarzenia, zaniechania, niewykonania lub wypadku pozostającego poza naszą racjonalną kontrolą („Zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą”).

13.2. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki mające na celu zminimalizowanie opóźnień w wykonaniu naszych zobowiązań wobec Państwa, które wynikać będą ze Zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą.

13.3. Niezwłocznie powiadomimy Państwa o wszelkich Zdarzeniach pozostających poza naszą kontrolą, które uniemożliwiać będą lub opóźnią wykonanie naszych zobowiązań wobec Państwa, podając szczegółowe informacje na ich temat oraz (w miarę możliwości) zakres i prawdopodobny czas trwania każdego takiego opóźnienia.

13.4. Wykonanie przez nas zobowiązań będzie uznane za zawieszone na okres trwania Zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą.

13.5. Po otrzymaniu od nas powiadomienia o Zdarzeniu pozostającym poza naszą kontrolą mogą Państwo rozwiązać Umowę, po czym zwrócimy Państwu wszelkie pieniądze zapłacone przez Państwa na naszą rzecz na podstawie Umowy na Usługi, których nie byliśmy w stanie Państwu dostarczyć.

13.6. Jeżeli Zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą uniemożliwi nam wykonanie naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy przez okres 30 kolejnych dni lub dłużej, zostaniemy zwolnieni z naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Państwa, oprócz zobowiązań wynikających z artykułu 13, punkt 5 powyżej. 

14. Dane osobowe i ich wykorzystanie

14.1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Firma. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

14.2 Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Upoważniają nas Państwo do przetwarzania i przekazywania Państwa imienia i nazwiska, adresu i innych danych osobowych dostarczonych przez Państwa (w tym zaktualizowanych informacji i zdjęć przedmiotów, które chcieliby Państwo wycenić) w celu:

14.3 uzyskania od osób trzecich informacji na Państwa temat, w tym raportów kredytowych oraz w celu potwierdzenia Państwa tożsamości

14.4 świadczenia na Państwa rzecz Usług

14.5 przeprowadzenia weryfikacji mających na uwadze upewnienie się, że posiadają Państwo odpowiednie środki finansowe oraz że spełniają Państwo wymogi dotyczące bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom finansowym

14.6 przekazania informacji dotyczących płatności i dostaw podanych przez Państwa w trakcie procesu składania zamówienia (w tym wszelkich uaktualnionych informacji), aby uzyskać autoryzację od wystawcy Państwa karty, banku lub operatora płatności

14.7. potwierdzenia Państwa imienia i nazwiska, adresu i innych danych osobowych dostarczonych przez Państwa podczas procesu składania zamówienia w odpowiednich bazach danych osób trzecich, w tym u wystawcy karty, zarejestrowanych agencji informacji kredytowej i agencji ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym.

14.8 informowania Państwa o podobnych Usługach, które świadczymy, przy czym mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie i zażądać zaprzestania przesyłania Państwu takich informacji.

15. Wyceny

15.1 Usługi wyceny

Na podstawie Umowy Spółka świadczy usługę wyceny przedmiotu zaprezentowanego na dostarczonym przez Klienta zdjęciu. Usługa ta polega na elektronicznym oszacowaniu wartości zgłoszonego przedmiotu (górna i dolna granica), którą w opinii Spółki można by osiągnąć, gdyby przedmiot miał być sprzedany bez zastrzeżeń na otwartym rynku na aukcji międzynarodowej z renomowanym licytatorem, po przeprowadzeniu odpowiednich działań marketingowych oraz na podstawie Państwa gwarancji i poświadczeń przedstawionych poniżej („Wycena”), w momencie podania Wyceny. Wycena nie uwzględnia kosztów związanych ze sprzedażą, prowizji i podatków (w tym podatku od zysków kapitałowych, cła, akcyzy, podatku od wartości dodanej lub od sprzedaży), które mogą mieć zastosowanie lub stać się należne z tytułu sprzedaży lub transportu przedmiotu. O ile nie ustalono inaczej na piśmie, Wycena opiera się na wstępnych oględzinach dostarczonego zdjęcia przedmiotu, bez fizycznych oględzin, czyszczenia, renowacji, szczegółowych oględzin lub demontażu oraz bez badań kontekstu, w jakim osadzony jest przedmiot lub dalszych testów i analiz. Wycena jest wyrazem opinii, a nie faktem.
Spółka stawia sobie za cel dokonywanie Wyceny w terminie 2 dni roboczych w Polsce od złożenia przez Klienta zapytania, pod warunkiem, że wszystkie informacje zostają złożone najpóźniej o godz. 12:00 dnia roboczego lub w kolejny dzień. W przypadku przekroczenia wspomnianego okresu 2 dni roboczych, Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.

15.2 Wycena

Spółka nie udziela w Wycenie żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień w odniesieniu do pochodzenia, przyporządkowania, stanu, daty, wieku ani autentyczności przedmiotu. Spółka nie udziela w Wycenie żadnych oświadczeń ani gwarancji, że dany przedmiot podczas prywatnej lub publicznej sprzedaży wkrótce po Wycenie lub w późniejszym czasie osiągnie kwotę, na jaką został wyceniony. Spółka nie udziela gwarancji ani nie oświadcza w Wycenie, że wyceniany przedmiot jest bezpieczny, sprawny lub odpowiedni do celu, dla którego został przeznaczony.

Wycena pozostaje objęta prawem autorskim Spółki i przygotowywana jest wyłącznie dla Klienta oraz nie może być wykorzystywana przez jakiekolwiek inne osoby lub ujawniana osobom trzecim (które nie są profesjonalnymi doradcami Klienta), lub powielana, lub publikowana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Klient zwalnia z odpowiedzialności i zabezpiecza od odpowiedzialności na okres 10 lat Spółkę, jej spółki powiązane, pracowników i przedstawicieli, z tytułu wszelkich zobowiązań i wydatków poniesionych przez siebie w wyniku naruszenia przez Klienta powyższego zobowiązania lub wynikających z roszczeń osób trzecich w związku z Wyceną.
Wycena nie może być wykorzystywana do celów oficjalnych lub formalnych, takich jak (w szczególności) postępowania sądowe, postępowania dotyczące niewypłacalności lub upadłości, sprawy rozwodowe, cele związane z ubezpieczeniem lub jakiekolwiek inne tego typu. Wycena dostarczana jest w określonym terminie (data wysłania Wyceny do Klienta). Klientowi przysługuje wieczysta niepodlegająca przeniesieniu licencja do Wyceny, z zastrzeżeniem prawa Spółki do odwołania lub wycofania Wyceny.

15.3 Obowiązki klienta

  • Klient zapłaci Spółce Cenę za dokonanie Wyceny.
  • Klient zapewnia Spółkę, że jest właścicielem przedmiotu lub jest należycie i prawidłowo upoważniony przez właściciela przedmiotu do dokonania jego wyceny.
  • Klient zapewnia, że każdy przedmiot zgłoszony do wyceny wolny jest od jakichkolwiek interesów, ograniczeń lub roszczeń osób trzecich.
  • Klient zapewnia, że wszelkie dostarczone materiały są własnością Klienta lub Klient posiada prawo do wykorzystania takich materiałów i dostarczenia ich Spółce. Klient w pełni zwalnia Spółkę z odpowiedzialności z tytułu naruszenia niniejszego zapewnienia.
  • Klient zobowiązany jest dostarczyć jasne i dokładne zdjęcia oraz pełne i dokładne informacje o przedmiocie, takie jak znane już kwestie dotyczące autentyczności, właściwą lokalizację przedmiotu, pochodzenie, stan, problemy dotyczące jego stanu, historię sprzedaży oraz wszelkie inne powiązane informacje będące w posiadaniu lub wiedzy Klienta, jego agentów, pracowników, doradców lub rodziny. Dla potrzeb Warunków przez „rodzinę” Klienta rozumie się małżonka lub partnera cywilnego Klienta (w tym byłego małżonka lub partnera cywilnego), rodzeństwo (w tym rodzeństwo przyrodnie), rodziców (w tym rodziców przyrodnich) oraz dzieci (w tym dzieci przyrodnie i adoptowane) Klienta, jego małżonka lub jego partnera cywilnego.
  • Klient przyjmuje do wiadomości następujące oświadczenie. Wycena jest szacunkiem, który stanowi opinię i jako taka, będąc opinią w kwestii wartości, może być różna od innych. Szczególne okoliczności mające wpływ na wartość danego przedmiotu mogą nie być znane lub możliwe do przewidzenia w momencie dokonywania Wyceny. Wartości mogą również ulegać wahaniom wskutek okoliczności zewnętrznych, takich jak (w szczególności) zmiany panujących warunków rynkowych dotyczących przedmiotu lub zmiany w zakresie badań naukowych na jego temat. Ponadto wstępny charakter wykonanej wyceny może oznaczać, że identyfikacja, przyporządkowanie i wartość przedmiotu może ulec zmianie w wyniku dalszej analizy lub badań prowadzonych przez ekspertów na późniejszym etapie, bez względu na to, czy są one wewnętrzne czy zewnętrzne w odniesieniu do Spółki. O ile nie postanowiono inaczej na piśmie, Wycena odzwierciedla jedynie wartość szacunkową, cechy charakterystyczne (widoczne na dostarczonej fotografii) wycenianego przedmiotu i nie odzwierciedla okoliczności towarzyszących wycenianemu przedmiotowi (takich jak, w szczególności, pochodzenie lub miejsce przedmiotu w szerszym zbiorze, lub istnienie kilku podobnych przedmiotów dostępnych w sprzedaży w tym samym czasie).

15.4 Cena dokonania wyceny

Cena będzie zgodna z cennikiem znajdującym się na stronie internetowej Spółki w momencie zgłoszenia przez Państwa przedmiotu. Cena zawiera podatek VAT. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym czasie oraz do stosowania w różnych okresach specjalnych ofert i zniżek .

15.5 Ograniczenie odpowiedzialności spółki

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek braki (w tym w szczególności za pominięcia, pomyłki, błędne przyporządkowanie, kwestie związane z autentycznością lub niedokładne wartości) w Wycenie będące konsekwencją:

  • Okoliczności zewnętrznych, takich jak (w szczególności) zmiany warunków rynkowych dotyczących danego przedmiotu, brak publicznej dostępności informacji lub zmiany w zakresie badań naukowych na temat przedmiotu.
  • Okoliczności towarzyszących wycenianemu przedmiotowi (takich jak, w szczególności, pochodzenie lub miejsce przedmiotu w szerszym zbiorze, lub istnienie kilku podobnych przedmiotów dostępnych w sprzedaży w tym samym czasie); niedostarczenia pełnych i dokładnych informacji będących w wiedzy lub w posiadaniu Klienta, jego agentów, pracowników, doradców lub członków jego rodziny (zob. definicja rodziny opisana w artykule 5, punkt 5 Warunków); oraz wszelkich innych czynników, które nie mogą zostać zidentyfikowane na podstawie oględzin otrzymanych zdjęć i informacji otrzymanych przez Spółkę (w tym, w szczególności, czynników będących możliwymi do zidentyfikowania wyłącznie na podstawie fizycznych oględzin przedmiotu).
  • Żadne z postanowień Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Spółki z tytułu: śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem lub oszustwem, lub wprowadzaniem w błąd w fundamentalnej kwestii, ani jakiejkolwiek odpowiedzialności, której nie można wykluczyć lub ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

16. Inne istotne postanowienia

16.1 Zastrzegamy sobie prawo do dokonania w dowolnym momencie zmiany adresu domeny tej Strony internetowej oraz wszelkich usług, produktów, cen produktów, specyfikacji produktów i dostępności.

16.2 Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące dostępności zasobów na stronie internetowej były aktualne. Nie gwarantujemy jednak, że jest tak w każdym przypadku, ani że zasoby będą zawsze dostępne.

16.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane przez właściwy organ za nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy i pozostałej części danego postanowienia.

16.4 Wszystkie Umowy zawierane mogą być w języku polskim lub angielskim.

16.5 Jeżeli w jakimkolwiek momencie w okresie obowiązywania Umowy nie będziemy nalegać na ścisłe wywiązywanie się z któregokolwiek z Państwa zobowiązań wynikających z Umowy lub któregokolwiek z niniejszych postanowień, lub jeżeli nie skorzystamy z jakichkolwiek praw lub środków zaradczych, do których jesteśmy uprawnieni na mocy Umowy, nie będzie stanowiło to zrzeczenia się takich praw lub środków zaradczych i nie będzie zwalniało Państwa z obowiązku wywiązywania się ze swoich zobowiązań.

16.6 Zrzeczenie się przez nas roszczeń z tytułu niewykonania danych zobowiązań nie będzie stanowiło zrzeczenia się roszczeń z tytułu wszelkich późniejszych przypadków niewykonania zobowiązań.

17. Obowiązujące prawo, spory

17.1 Niniejsze Warunki i Umowa podlegają prawu Polskiemu i Polskiej jurysdykcji. Jeśli jednak mieszkają Państwo na terenie UE, zawsze są Państwo uprawnieni do wszelkich obowiązujących w kraju, w którym Państwo mieszkają, obowiązkowych środków ochrony konsumentów.

17.2 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

17.2.1 Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
17.2.1.1   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
17.2.1.2.   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
17.2.1.3.   Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected].

17.3 Jakiekolwiek ewentualne spory rozstrzygane będą przez Polskie Sądy Powszechne.

17.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

ValuePedia Logo